SID 2


Innehåll
 
VD har ordet2
Från uppdrag till avkastning6
Uppdraget8
Mål och strategier10-15
Affärsidé, mål och vision10
Referensportföljen12
Aktivitetsnivå i förvaltningen15
Så här bedrivs förvaltningen16
Förvaltningsberättelse:23-45
Verksamhetsåret 200623
Bolagsstyrning 200625
Ett händelserikt år28
Fondkapitalets utveckling30
Femårsöversikt32
Totalavkastning33
Aktiv avkastning35
Interna förvaltningsmandat37
Externa förvaltningsmandat39
Alternativa investeringar41
Portföljsammansättning42
Resultaträkning46
Balansräkning47
Redovisningsprinciper48
Noter49
Revisionsberättelse57
Fondstyrningsrapport58
Rapport om intern kontroll62
Styrelse64
Ledningsgrupp65
Ordlista66
 
Första AP-Fonden är en av fem buffertfonder i fördelningsdelen av pensionssystemet och lyder under den svenska AP-fondslagen. Alla värden i denna årsredovisning uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas mkr och miljarder kronor förkortas mdkr. Sifferuppgifter inom parentes avser 2005 om inte annat anges. Underlag till tabeller och diagram är egna uppgifter om ingen annan källa anges. Årsredovisningen är granskad av fondens revisorer. Beträffande övrig information om Första AP-fonden hänvisar vi till fondens hemsida, www.ap1.se
 
Ett starkt resultat
 
Stigande börser är huvudförklaringen till det starka resultat på 18,2 miljarder kronor motsvarande en avkastning på 9,6 procent som fonden redovisar för 2006. Före kostnader uppgick avkastningen till 9,8 procent.
 
Fondens aktiva positionstagande bidrog under året med 0,6 procentenheter, drygt 1 miljard kronor, till fondens totalavkastning. Flertalet förvaltningsmandat, såväl interna som externa, har bidragit positivt till den aktiva avkastningen.
 
Den årliga avkastningen på fondkapitalet sedan starten 2001 uppgår till 5,3 procent före och 5,1 procent efter kostnader. Avkastningen ligger därmed i linje med det långsiktiga avkastningskrav som fonden har beräknat behövs i buffertfonderna för att pensionerna ska vara långsiktigt stabila.
 
Vid utgången av 2006 förvaltade Första AP-fonden 207,1 miljarder kronor. Fondens exponering mot aktiemarknaderna uppgick till 60 procent, mot räntemarknaderna till 38 procent och mot alternativa investeringar till 3 procent. Valutaexponeringen uppgick till 16 procent.
 
Fonden genomförde under slutet av det andra kvartalet en större omstrukturering av förvaltningen av aktier på tillväxtmarknaderna. Den tidigare passiva förvaltningen av aktier fördes då över till sex nya, i stor utsträckning aktiva, förvaltningsmandat.
 
Avkastning i SEK per tillgångsslag 2006, %
 

Aktiv avkastning 2006, noterade placeringar, %-enheter
Bidrag från:  
Strategisk allokering 0,09
Taktisk allokering 0,15
Intern aktieförvaltning 0,06
Intern ränteförvaltning 0,15
Valutaförvaltning2) 0,06
Extern förvaltning 0,21
Summa aktiv förvaltning 0,72
Omstrukturering  
tillväxtmarknader -0,10
Total aktiv avkastning 0,62
2) varav 0,03 procentenheter avser utlåning av
värdepapper.  
 

Flerårsöversikt i sammandrag          
  2006 2005 2004 2003 2002
Fondkapital vid årets slut, mdkr 207,1 187,3 156,8 139,3 117,1
Nettoflöden, mdkr 1,7 2,9 1,6 2,6 5,0
Resultat, mdkr 18,2 27,6 15,9 19,6 -18,7
Totalavkastning före kostnader, % 9,8 17,5 11,4 16,5 -13,8
Aktiv avkastning före kostnader1), % 0,6 1,5 0,0 -0,2 -0,4
Förvaltningskostnadsandel totalt, % 0,15 0,15 0,17 0,15 0,13
Förvaltningskostnadsandel          
exkl. provisionskostnader, % 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11
Aktiv risk, realiserad, % 0,6 0,4 0,3 0,3 0,9
Valutaexponering, % 16,2 20,5 20,9 14,8 15,0
Andel aktiv förvaltning2), % 98,0 94,8 77,4 76,8 61,7
Andel extern förvaltning, % 34,2 37,7 24,0 22,0 31,0

Definitioner återfinns på s 66.
         

1) Den aktiva förvaltningen avser den marknadsnoterade delen av portföljen.
2) Inklusive semiaktiva mandat.
       

Page 3

 
Fondkapitalets exponering mot olika regioner
 
 
Tillgångsslag
 
Aktier Beskrivning Andel av referensportföljen, 2006 Avkastning, % 2002–2006
1 Nordamerika, Europa, Stillahavsregionen Europa: intern förvaltning, aktivt mandat med fokus på stora bolag. Nordamerika: extern förvaltning, två mandat. Småbolag, aktiva förvaltare; Stora bolag, semiaktiva förvaltare. Stillahavsregionen: extern förvaltning, aktiva mandat.
2 Sverige Intern förvaltning, aktivt mandat. Fokus på stora och medelstora bolag.
3 Tillväxtmarknader Extern förvaltning, passivt mandat t.o.m. juni 2006, sedan dess i huvudsak aktiva mandat.
 
Räntebärande      
4 Nominellt svenskt Intern förvaltning, aktivt mandat.  
5 Nominellt utländskt Intern förvaltning, aktivt mandat för alla utländska ränte-bärande utom amerikanska kreditobligationer. Dessa förvaltas externt med semiaktivt mandat.
6 Realränteplaceringar Intern förvaltning, aktivt mandat.  
 
Alternativa investeringar      
7 Alternativa investeringar Onoterade tillgångar i fastigheter och riskkapitalfonder.
(Åren 2001-2002 utgjordes fondens alternativa investeringar endast av onoterade aktier i AP Fastigheter och redovisades under Aktier).
 
Valutaexponering    
8 Valutaexponering För att över tid minska volatiliteten i totalavkastningen har fonden en öppen valutaexponering i referensportföljen motsvarande 16 procent av placeringarnas marknadsvärde.
Intern förvaltning, aktivt mandat.