SID 4


2006 – ett bra år för Första AP-fonden
År 2006 blev ett bra år för Första AP-fonden. Fonden hade ett bra resultat med en avkastning på totalportföljen som uppgick till 9,6 procent. Den aktiva avkastningen uppnådde styrelsens mål och överträffade index med 0,6 procentenheter vilket motsvarar en dryg miljard kronor.
 
Vårt uppdrag
Det har länge förekommit synpunkter på hur AP-fonderna skall investera och vad deras uppdrag innebär. Många anser att fonderna skall investera mer i Sverige men också köpa mer aktier i vissa enskilda bolag för att säkerställa att företagen inte kommer i utländska händer. Under hösten har dessa diskussioner tagit fart ännu mer. Det är lätt att känna en viss förståelse för den känslomässiga aspekten i dessa synpunkter men jag tror att det vore olyckligt om fonderna skulle tvingas att investera mer i Sverige och kanske också åläggas att köpa mer aktier i ett speciellt företag. Idag fattar fonden beslut om inriktningen av placeringsverksamheten men då bara om det gynnar vår avkastning och bär sedan det fulla ansvaret för gjorda placeringar. Om andra mål skulle införas förutom att maximera avkastningen så uppstår svårigheter när det gäller prioritering mellan målen och hur de skall utvärderas.
Fondernas uppdrag är att givet en låg risk-nivå långsiktigt maximera avkastningen till förmån för de försäkrade i ålderspensionssystemet. Förvaltningen skall också ske med god riskspridning vilket innebär att placeringarna inte skall koncentreras till Sverige utan bör spridas globalt. Dessutom skall inga näringspolitiska eller ekonomisk-politiska hänsyn tas vid beslut om placeringar. Vårt uppdrag är således entydigt och klart och inriktat på att skapa god avkastning för landets pensionärer. Jag tror att om man har flera mål så blir både avkastningen och möjligheten att utkräva ansvar betydligt sämre.
 
Bra resultat
Den ekonomiska utvecklingen i världen var fortsatt stark under året även om den amerikanska ekonomin försvagades något under det andra halvåret. Stigande oljepriser bidrog under årets fyra första månader till att inflationsförväntningarna stärktes och att räntorna steg vilket ledde till att uppgången på världens aktiemarknader bröts. Aktiekurserna föll kraftigt under våren på de flesta marknader men det blev inte det trendbrott som många hade befarat utan i stället bromsades nedgången under sommaren på grund av fallande räntor och betydligt bättre vinst-utveckling i företagen jämfört med analytikernas förväntningar. Under hösten återhämtade sig börserna så bra att 2006 blev ett nytt bra börsår där de flesta marknaderna steg med tio till tjugo procent. Fonden som har en hög aktieandel gynnades av denna utveckling och vår aktieportfölj steg med drygt 16 procent. De räntebärande tillgångarna hade en betydligt lägre avkastning eller drygt en procent.

Page 5

 
Fondens resultat blev för fjärde året i rad mycket positivt eller 18,2 miljarder kronor där en dryg miljard utgörs av vårt aktiva resultat. Den totala avkastningen på fondens kapital uppgick till 9,6 procent vilket innebär att vi sedan början av 2001 har en genomsnittlig avkastning per år på 5,1 procent efter kostnader. Vi uppnår således vårt beräknade avkastningskrav på 5,1- 6,1 procent som är den avkastning som med god marginal överträffar den lägsta nivå som behövs i buffertfonderna för att pensionerna skall vara långsiktigt stabila. Fondens kapital ökade under året från 188 till 207 miljarder kronor att jämföra med de 134 miljader som vi fick att förvalta för sex år sedan. Om vi exkluderar vissa nettoflöden har kapitalet ökat med knappt 55 miljarder eller med drygt 40 procent, vilket är mycket tillfredställande mot bakgrund av den mycket svaga utvecklingen på världens aktiemarknader under de två första åren.
Under förra året genomfördes en upphandling av sex nya aktieförvaltare i tillväxtmarknaderna för att ersätta det passiva mandat som fonden har haft på detta område sedan 2001. Detta innebär att fondens aktiva förvaltning växer i syfte att öka den aktiva avkastningen i fonden och därigenom förbättra möjligheterna att uppnå våra avkastningsmål. Transitionen från det passiva mandatet till sex aktiva förvaltare genomfördes i juni månad. Vår externa förvaltning har ökat under de senaste åren och utgör cirka 34 procent av vår totala förvaltning och för närvarande har vi inga planer på att utöka den ytterligare. Däremot kommer vi att göra nya upphandlingar av befintliga mandat för att konkurrensutsätta dessa.
Fonden har sedan 2005 deltagit i en internationell jämförelsestudie av förvaltningskostnader som visar att fondens kostnader ligger under genomsnittet för jämförbara organisationer. Det innebär att den effektivisering av vår förvaltning som gjorts under de senaste åren har varit framgångsrik. Vi kommer att fortsätta med detta arbete även under de kommande åren.
 
Referensportföljen
Fondens totala avkastning styrs främst av hur referensportföljen är sammansatt. Denna portfölj grundar sig i huvudsak på den långsiktiga, strategiska portföljsammansättning som förväntas ge fonden de bästa möjligheterna att uppfylla sitt åtagande mot pensionssystemet. Dagens referensportfölj togs fram år 2001 efter en omfattande ALM-analys där tidshorisonten är mycket lång eller cirka fem-