Ordlista
Absolut risk
Variation i den absoluta avkastningen, mäts ofta som standardavvikelse. Kallas också volatilitet.
Aktiv avkastning
Skillnad i absolut avkastning mellan en portfölj och dess jämförelseindex. Fonden kallar sitt jämförelseindex för referensindex.
Aktiv förvaltning
Förvaltning av en portfölj där idén är att avvika från jämförelseindex, dvs. att ta aktiva positioner, för att på så sätt öka avkastningen. Skillnaden mellan aktiva och semiaktiva mandat är att i det senare fallet är till-låten avvikelse från index mer begränsad.
Aktiv position
Avvikelser mellan en faktisk portfölj och dess jämförelseindex. Om den faktiska portföljen består av 55 procent aktier och jämförelseindexet har 60 procent är den aktiva positionen -5 procentenheter.
Aktiv risk
Risk som uppkommer p.g.a. aktiv förvaltning. Mäts oftast som standardavvikelsen i skillnad mellan den faktiska avkastningen och jämförelseindexets avkastning (dvs. standardavvikelsen i den aktiva avkastningen), vilket också kallas tracking error.
ALM-analys
Asset Liability Modelling. Studie som syftar till att finna den långsiktiga allokering av en förvaltares kapital som är bäst anpassad till förvaltarens åtaganden. Studien tar sin utgångspunkt i fondens åtagandesida samt förväntad avkastning, risk och korrelationer för olika tillgångsslag.
Automatisk balansering
Om pensionssystemets skulder är större än tillgångarna, vilket är detsamma som att balanstalet är mindre än 1, kan inte pensionerna räknas upp med genomsnittsinkomsten som det är avsett. Om balanstalet för ett år t.ex. är 0,98 (dvs. att tillgångarna är 2 procent lägre än skulderna) blir pensionerna automatiskt 2 procent lägre under det året. När balanstalet åter överstiger 1 återställs pensionerna till den ursprungliga nivån. Ingen återbetalning av reducerade pensioner tidigare år sker dock.
Balanstal
Se automatisk balansering.
Compliance
Regelefterlevnad.
COSO
Förkortning för Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO är ett ramverk för att utvärdera ett företags interna kontroll över den finansiella rapporteringen.
Duration
Mått på ränterisk. Mäter en tillgångs relativa värdeförändring vid en ränteförändring om en procent-enhet.
EVCA
European Private Equity and Venture Capital Association.
FK
Försäkringskassan.
Förvaltningskostnadsandel
Beräknas som fondens förvaltningskostnaders andel av genomsnittligt fondkapital. Beräknas både inklusive och exklusive provisionskostnader.
ILOs ”core labour standards”
Reglerar grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Informationskvot
Mått på riskjusterad avkastning. Den mäts som den aktiva avkastningen delat med portföljens aktiva risk.
Kvantitativ analys
Analys av valuta-, aktie- och obligationsmarknaderna genom matematisk modellering.
MSCI-index
Morgan Stanley Capital International, internationellt aktieindex.
Nettoflöden
Nettot av inbetalda pensionsavgifter, utbetalda pensionsmedel, administrationskostnader för pensionssystemet samt överföringar från Första AP-fondens Avvecklingsfond och Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning.
Passiv förvaltning
Förvaltning av en portfölj där affärsidén är att inte avvika från fastslaget index.
Referensindex
Index som används som mått på referensportföljens avkastning. Referensindex används för att utvärdera fondens förvaltningsresultat.
Referensportfölj
Den tillgångsallokering som långsiktigt bedömts bäst motsvara fondens övergripande mål. Referensportföljen slås fast av fondens styrelse efter genomförda ALM-analyser. Referensportföljen blir därmed fondens jämförelseindex som fondens risk och avkastning ska jämföras med.
rTE
Realiserad tracking error.
Sharpekvot
Mått som kan ses som en indikation på förtjänsten av riskutnyttjandet. Kvoten relaterar fondens avkastning gentemot den riskfria räntan till standardavvikelsen för fondens avkastning. Den riskfria räntan antas vara lika med statskuldväxelräntan. Understiger totalavkastningen den riskfria räntan är kvoten negativ och kan inte användas för att bedöma riskutnyttjandet.
Tillväxtmarknader
Länder som ingår i MSCI Emerging Markets, exempelvis flera länder i det forna Östeuropa, Sydkorea, Taiwan, Kina, Indien, Brasilien, Mexico och Sydafrika.
Tracking error (TE)
Se Aktiv risk.
VaR
Value at Risk, ett riskmått som anger med 95 procents sannolikhet att förlusten i en portfölj inte kan bli högre än ett visst belopp. Genom att anpassa portföljsammansättningen kan VaR hållas på en nivå som anses lämplig.